lördag 1 mars 2008

Äldrevården igen / Uppdatering

John Åberg, ordförande i vård och äldrenämnden i Sollefteå har i dagens TÅ svarat på min insändare den 25/2 (blogginlägg den 21/2)

Mitt svar till honom blir följande:

"Svar på John Åbergs insändare den 1/3 2008.

Tack för Ditt svar. Jag förstod att arbetsutskottets förslag inte var beslutat, men inriktningen i arbetsutskottets förslag är mycket tydliga. I alla förslagen som angavs innebar det en reducering av särskilda boendeplatser med 15 platser. Det är en reducering som Du nu säger inte kan genomföras. Det är välkommet besked, men enligt arbetsutskottets förslag så kommer det ändå att bli en minskning av 35-45 särskilda boendeplatser, om demensplatserna utökas med det antal som är planerat.

En minskning med 35-45 särskilda boendeplatser i kommunen är väldigt mycket, John Åberg! Av egen erfarenhet, både som tidigare sjuksköterska i kommunen och med flera egna anhöriga som behövt särskilda boenden, så vet jag hur svårt det är att få en plats på ett särskilt boende. Det är många gånger en tuff kamp, nästan ett mindre krig, att som anhörig få de ansvariga tjänstemännen att förstå att nu går det inte längre. Det är inte värdigt att gamla människor ska vägras vård och trygghet därför att det inte finns vårdplatser. Så är det idag - hur blir det då när platserna minskas ännu mer och de gamla i kommunen blir fler, äldre och därmed sjukare i framtiden? De prognoserna för framtiden stämmer inte överens med den avveckling av boendeplatser som vård- och äldrenämnden planerar.

Att utöka dagverksamheten på bekostnad av vårdplatser hjälper inte dem som behöver ständig tillsyn dag som natt. De gamla behöver tillsyn även på natten. Det blir de anhöriga som får ta ansvaret lika fullt. Till dagverksamheten behövs dessutom mer personal och mer hemtjänstpersonal som hjälper vårdtagarna till och från dagverksamheten. Hur går den ekvationen ihop om personalkostnaderna för hemtjänsten ska minskas med över 2 miljoner??

Jag vet att vi är många som är positiva till att det planeras utökade demensplatser i kommunen. Det finns ett stort behov av det. Att kommunen har intentionen att demensvården ska förbättras är mycket glädjande. Jag kan dock inte se att vården för de dementa blir bättre med de förslag som framlagts av vård- och äldrenämndens arbetsutskott:

1. Demensboendena planeras bli större - upp till 16 vårdtagare. Det är helt fel. De dementa behöver små och lugna boenden. Det är en förutsättning för att man ska kunna skapa en trygg och säker vård - både för vårdtagarna och personalen.

2. Dementa behöver kontakten med sina närmsta. Försvinner demensboenden på hemorten blir avstånden för långa för de anhöriga som inte bor i Sollefteå eller Ramsele. Besöken blir få. Det är inte rätt vare sig mot vårdtagaren eller den anhörige.

3. Vad händer med de dementa vårdtagare som redan finns på särskilda boenden om demensplatserna flyttas? Det finns en stark oro hos alla dem som har dementa anhöriga på befintliga demensboenden att de ska behöva flyttas. Dementa ska inte ryckas från sin sin invanda miljö. Det skapar mycket oro hos vårdtagaren och kan utlösa akuta förvirringstillstånd med en försämring som följd. Det är inte värdigt eller rätt.

För att verkligen kvalitetsöka demensvården behövs en geriatriker med kunskaper om demens. Så långt når inte Vård- och äldrenämndens intentioner, det är jag helt övertygad om. Den personal som finns på de tillgängliga demensboenden är i många fall mycket duktiga och lämpliga. Låt dem kompetenshöjas istället för att flytta befintliga demensboenden. Flera demensplatser är bra och nödvändigt, men låt de befintliga demensboendena vara kvar. För vårdtagarnas, personalen och anhörigas skull.

När det gäller korttidsplatserna, så är det platser som ska användas under en kortare och rehabiliterande tid för vårdtagaren. De korttidplatserna bör lämpligtvis kunna placeras i Sollefteå - dvs Skärvstagården - med närheten till sjukhus och rehabiliteringsmöjligheter.

Rådomsgården är ett mycket välmeriterat äldreboende med hög vårdkvalité. I båda förslagen som läggs fram av arbetsutskottet finns inte Rådomsgårdens 17 vårdplatser med. Jag förstår inte annat än att kommunens avtal med Rådomsgården inte kommer att förnyas. Det är ett äldreboende som har en väldokumenterat hög vårdkvalité. Är inte det också kommunens intentioner? Rådomsgårdens platser kostar inte mera för kommunen (eller skattebetalarna) än själva vårdkostnaden - de övriga kostnaderna står Rådomsgården AB för. För vårdtagarnas och anhörigas skull - var rädd om Rådomsgården!

Jag, och många med mig, är mycket oroade över den omorganisationsiver som Vård- och äldrenämnden ideligen bedriver inom äldrevården. Omorganistaioner vart och vartannat år kostar pengar, mycket pengar. Pengar som istället kunde användas till att kvalitetsöka den nuvarande äldre- och demensvården. En långsiktig ökad satsning på befintliga boenden och personal är det bästa sättet att spara pengar och trygga en god äldrevård. Skulle det möjligen kunna bli en ny tanke för vård- och äldrenämnden...? Vi är många som hoppas det.


Uppdatering 4/3

Tyvärr är jag tvungen att korta ner min insändare för att TÅ ska ta in den. Här på bloggen finns i alla fall det oavkortade svaret till John Åberg.

Uppdatering 8/3

Införd i dagens TÅ.

2 kommentarer:

Inkan sa...

Bravo! Mycket bra skrivet. Och jag tror mer och mer på att otroligt många politiker inte förstår vad de gör. De har ingen erfarenhet och de ser på allt som en kostnad som måste ¨sparas på.
Egentligen borde de anmälas för att de utsätter gamla sjuka och dementa för både stress och en form av vanvård när de tycker att alla kan samlas på ett ställe.

Har de inga egna erfarenheter och har de ej läst på?

Smulan sa...

Tack Inkan!
Jag har åter igen engagerats, därför att det är nya nedskärningar på gång igen inom äldrevården. För mig och många flera är det en oroväckande utveckling och det känns som en nödvändighet att reagera. Det är så viktigt. För de gamlas skull och inte minst de anhörigas skull.