måndag 7 maj 2012

Färjeolyckan 1852 i Sollefteå


Platsen där marknaden höll till i Sollefteå. Bilden är tagen 1872 av E. Möller

En liten, oansenlig notis i Härnösandsposten på senhösten 1852 berättar om en tragisk olycka som innebar svåra konsekvenser för bland annat sex små barn i Stugusjön Resele. Det är en tragisk berättelse om hur värnlösa föräldralösa barn blev när föräldrarna dog och om hur snikna förmyndare och andra ansvariga utnyttjade situationen. En av barnens ättlingar, Kjell Wallin, har skrivit om denna händelse och jag vill gärna återge den. Berättelsen är återgiven från Resele byablad:

Notisen i Härnösandsposten: 

--"Enligt rapport från Chronolänsmannen N. Sjödén i Sollefteå under andra marknadsdagen den bedröfliga olyckshändelsen därstädes inträffat, att färjkarlen Jonas Lindberg i Krånge jemte sex andra personer, ävensom ett hästkreatur drunknar wid Skerfsta färgställe under öfverfarten från södra till norra sidan af ån. Olyckan berättas hafwa blifwit wållad derigenom att, sedan färjan redan warit tillräckligt lastad, ytterligare flere personer tillkommit mot färjkarlens wilja, hwilka utkomne på sjön företogo sig att medelst utkastande af en häst lätta färjan, därwid dock denna kantrade. Af tillstädeskommen hjälp kunde blott 9 af på färjan warande personer räddas, hwaremot de öfriga omkommo."

Kjell Wallin skriver:

"Sommaren 1852 hade man hos bonden Per Hinriksson i Stugusjön planerat att åka till Sollefteå höstmarknad. Per och hustrun Helena Göransdotter planerade inköp av diverse nyttiga saker och barnen sex stycken mellan 2 och 11 år blev nog lovade marknadskarameller när föräldrarna kom hem. Föräldrarna kom aldrig mera hem till Stugusjön. Där fanns nu istället sex föräldralösa minderåriga barn; orsaken till den familjetragedi jag nu skall berätta om.

Efter ett lyckat marknadsbesök började återfärden mot Resele och Stugusjön. I Myre skulle man återlämna den hyrda giggen, kärran, till gästgivaren Rosén. Det var måndagen den 28 september, alla var nu på väg hem så färjan i Skärvsta var fullastad, några kanske lindrigt nyktra det fanns ju omkring 30 krogar på marknaden och kasken fick man göra så stark man ville för 6 skilling, det var ungefär 12 öre. Det finns några muntliga hörsägner hur olyckan gick till men med all säkerhet blev färjan överlastad. På färjan fanns också Reselebonden Johan Olof Hansson med hustrun Kajsa Greta Henriksdotter. Kajsa Greta drunknade men Johan Olof fick tag i svansen på en häst som simmade mot land och räddade sig därigenom. Drunknade gjorde både Per Hinriksson och Helena Göransdotter.


En vildvuxen tibastblomma växer
på den öde gården i Stugusjön.

Det fanns nu sex minderåriga föräldralösa barn i Stugusjön, istället för marknadsgotta fick man besked om att mor och far aldrig mer kommer hem. Man kan ju bara föreställa sig vilken kaosartad situation dessa barn befann sig i. Redan den 2 oktober sammanträdde, på prosten Nordenssons begäran, Sockenstäman som då var en allmän stämma. Där beslutades att till förmyndare utse morbrodern Jon Göransson i Näsåker samt bonden Zakris Modin i Myre. Man beslöt vidare att hemmanet skulle försäljas så fort som möjligt så det kunde betala barnens vård och inte belasta församlingens fattigvård, som man uttrycker i sockenstämmoprotokollet.

Jag har noga följt barnens tillgångar och försäljning av hemmanet i Stugusjön. Det var barnen som fick Svarte Pettern i det spelet och socknen kanske berikade sig en smula? Vad gjorde man med barnen? Söndagen den 10 oktober upplästes i kyrkan att de som mot betalning ville mottaga och vårda dessa barn skulle till förmyndarna inkomma med bud. Det är ju detta förfarande som kommer att kallas auktion. Nästa sockenstämma den 24 oktober fanns bud på barnens vård och uppfostran. Jag citerar protokollet: ”Den yngste Jonas född 1849 nära 3 år skall vårdas av torparen Nils Andersson i Prästbordet med en ersättning första året 35 riksdaler 40 var begärt en då bonden Per Hansson i Tängsta åtogo sig vården för 35 skulle Nils Andersson få vården om han gick in på samma pris.”

Det var följaktligen en auktion där den som bjöd minst fick pengarna. Henrik fyllda nyss 4 år och Greta Magdalena 9 år vårdas av f.d kronobåtsman Hatt för 50 Rd, Britta Erika 6 år av torparen På Pålsson i Yttersel mot 25 Rd. Sara Kajsa 11 år av skolläraren Dalin 15 Rd. Då var barnen placerade för en summa av 145 Rd första året.

Syskonskaran var nu skingrad. Bouppteckning var beställd av prosten och kyrkoherden tillika fattigvårdsstyrelsens ordförande Olof Nordensson. Av bouppteckningen framgår, det var för mig en fascinerande läsning, att allt vad man hade i ett bondhemman, som var i full drift 1852, fanns med i bouppteckningen: kreatur, hästar, får, getter, körredskap, kläder, böcker, båtar, fiskeredskap, smidesredskap, sågtimmer, bräder, guld, silver, koppar och malm med mera, att grisen inte var med berodde på att bouppteckningsmannen tog den som arvode. Summa inventarier inkl. hemmanet var 2 397 Rd, skulder 1 586 Rd, nettot 811 Rd men hemmanet skulle ju bjudas ut till försäljning och där var klausulen "allt var därtill hemmanet hörer", så där fick barnen inte med sig någonting. Så här lät det i protokollet för försäljning: ”efter förut skedd pålysning uti Resele och angränsande socknars kyrkor låta förmyndarne för avlidne bonden Per Henriksson i Stugusjöns omyndige barn försälja till högstbjudande derför ägande hemman 1 ¼ seland nr 1 derstädes med allt var därtill hörer”. Köpare blev bondesonen Eric Scherdin i Skärvsta, köpesumman blev 2 530 Rd, något mer än bouppteckningen.

Skulderna var ju 1 586 Rd så det skulle vara ett arv till barnen på strax under 1 000 Rd. 145 Rd fick man betala för att ”vårdas” första året sedan hittar jag inga fler utbetalningar varken 1864, 1855 eller 1856.

Hur gick det för dessa barn? Den yngste Jonas emigrerade till USA 1880. Henrik blev kvar i Resele som torpare men bytte namn till Hassellunn blev sedan Hassellund. Britta Erika gifte sig med torparen Johan Fredrik Mähler i Resele. Göran Petter blev kvar som torpare i Resele och bytte efternamn till Wallin. Greta Magdalena gifte sig med torparen Erik Petter Hansson senare Tängdén i Resele och Sara Kajsa gifte sig med torparen Johan Christoffer Hansson i Resele."

Text: Kjell Wallin, ättling till Göran Petter.

--------------------------------------

Från Magnus Johansson hemsida: http://www.adals-liden.net/ hämtar jag följande uppgifter om familjen:

Per Henriksson var född den 5 oktober 1807 i Gammelås, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 23 oktober 1836 i Resele sn med Helena Göransdotter. Hon var född den 31 oktober 1811 i Hov, Arbrå sn. Per var bonde i Stugusjö, Resele sn, förutom några år när han var bonde i Rödsta nr 2, Resele sn. Både Per och Helena drunknade den 28 september 1852. De var då bosatta i Stugusjö.

Barn:
Sara Greta Persdotter, född den 7 januari 1837 i Stugusjö, Resele sn, död där den 18 mars 1840.

Henrik Persson, född den 30 maj 1838 i Stugusjö, Resele sn, död där den 20 mars 1840.

Sara Kajsa Persdotter, född den 10 september 1841 i Stugusjö, Resele sn. Hon gifte sig den 7 april 1872 i Resele sn med Johan Kristoffer Hansson Flodström. Han var född den 28 april 1840 i Norrtannflo, Resele sn. Sara Kajsa undgick 1 ½ års straffarbete år 1865 såsom vållande till fosters död. Johan Kristoffer var först bonde, sedan arbetare i Norrtannflo, Resele sn. Sara Kajsa dog den 17 april 1895 i Norrtannflo av bråck. Johan Kristoffer dog den 14 september 1909 i Norrtannflo av astma.

Margareta Magdalena Persdotter, född den 24 februari 1843 i Stugusjö, Resele sn.

Göran Peter Persson Wallin, född den 12 oktober 1844 i Stugusjö, Resele sn. Han gifte sig den 7 april 1869 i Resele sn med Anna Greta Mähler. Hon var född den 10 december 1846 i Norrtannflo, Resele sn. Göran Peter var torpare i Yttersel, Resele sn. Han dog i Yttersel den 19 juli 1907 av lungsot. Anna Greta dog 1921.

Brita Erika Persdotter, född den 4 april 1846 i Stugusjö, Resele sn. Hon gifte sig den 5 november 1865 i Resele sn med Johan Fredrik Mähler. Han var född den 8 februari 1842 i Norrtannflo, Resele sn. Johan Fredrik var först inhyses i Höven, Resele sn. Omkring 1872 flyttade familjen till Rödsta, Resele sn, där han skrevs som arbetare och torpare. Brita Erika dog den 15 mars 1894 i Rödsta av lunginflammation. Johan Fredrik dog 1922 i Rödsta. Henrik Persson, född den 4 mars 1848 i Stugusjö, Resele sn.

Jonas Persson, född den 5 november 1849 i Rödsta, Resele sn.

----------------------------------------

Mer om Stugusjön från min blogg:

http://smulansblog.blogspot.se/2010/07/stugusjon.html
http://smulansblog.blogspot.se/2010/09/gamla-kort-fran-stugusjon.html

3 kommentarer:

Åsa Bergh sa...

Anita - du är en pärla!
Tack för ännu ett intressant inlägg!<3

Anita sa...

Tack Åsa! Jag säger detsamma! Du är en underbar skribent!

Kram. Allt gott till dig!

Anonym sa...

Vilka sannskyldiga idioter som bröt sig in där.

Otur att dessa dårar tog sig ombord mot färjkarlens vilja.