lördag 10 november 2007

Båtsmansänkan Cajsa Knapps liv och leverne…

"Allmän kyrko- och sockenstämma, hållen i Lidens sochnestuga den 29 maijus 1808.

Kyrko- och fattigkassorna för 1807 vidimerades och godkändes. Båtsmannen Erik Nilsson Knapp hade ännu ej utbetaldt de böter för tjuvskjutnad han blifvit ådömder för. Utsågs ordningsmannen Josef Olofsson i Kläpp att personligen indrifva beloppet.

Anmälde bondemannen Erich Marcusson i Forsås att oordentligheter med slagsmål och vildt lefverne under sista veckohelgerna hvarit rådande inom Forsås och Häxmo byar. Beslöts att den eller de som utbjuder, försäljer eller eljest tillhandahåller brännevin, skall till kommunen böta en riksdaler.

Hustru Greta Hansdotter i Vestanbeck hade till ordningsmannen därstädes, bondemannen Nils Adamsson, låtit anmäla båtsmansenkan Cajsa Knapp i Rå för att hon fört ett otillbördigt tal mot grannarne men också mot kommunen. Att hon också uppträtt störande och hade till nämndemannen Pehr Pehrsson i Vestanbeck låtit henne inkalla, men sig ej infunnidt och enligt ordningsmannen Adamsson påskylldt sina barns sjukdom att hon ej kunde sig infinna. Beslöts att nämndemannen Pehr Pehrsson skulle henne åter inkalla till nästa stämma för att hon kunde inkomma med nöjaktig förklaring öfver sitt handlande och uppträdande, ej lämpligt för en person av hennes kön.

Ur fattigkassan utbetalades till Lasarettet 29 riksdaler, till Smälls båtsmansenka 1 riksdaler och 16 skilling och till nybyggaren Nils Nilsson och hans familj på Fransåsen 1 riksdaler, 16 skilling och 3 öre.

Beslöts att till nästa stämma införskrifva barn till årets konfirmation.

Med hand på pennan
Henrik Jakob Berlin, kyrkoherde, Josef Jansson i Rå, nämndeman Johan Andersson i Lidgatu, klockare. "

--------------------------------

Vid sommarstämman i juli 1808 togs målet mot båtsmansänkan Cajsa Knapp upp på nytt; nu för att hon uppträtt berusad och sålt hemlagat brännvin i samband med auktionen hos Erik Erssons änka tredje dag pingst samma år. Cajsa Knapp anklagades också för trolldom då en bondhustru i Västanbäck, som förlorat garn, hittat garnet gömt i en hölada; dock först sedan Cajsa Knapp pekat ut var det fanns.

Cajsa Knapp hade kallats till juli-stämman åter igen, men inte heller denna gång brydde hon sig om att komma, utan skyllt på att hennes gris var så svårt sjuk just den dagen då stämman var……

Vid en junistämma 1812 upptogs en anmälan om att lönnkrögeri förekommit hos båtsmansänkan Cajsa Knapp i Rå. Samtidigt anmäldes också att nybyggaren Erik Jonsson i Ottsjön försvunnit eller avvikit från sitt hem och lämnat hustru och barn vind för våg. Man hade sett den förlupne nybyggaren hos båtsmansänkan, men denne hade nekat.

Några veckor senare vid midsommmartid hölls en ny socken- och kyrkostämma där kyrkovärden Christoffer Ersson i Västanbäck åter igen anmälde oordentligt leverne hos båtsmansänkan.

Efter midsommar inkallades en extra stämma för att behandla anklagelserna mot Cajsa Knapp. Här vittnade sexmannen Mauritz Lidgren i Kläpp, upplysningsmännen Hans Hansson Näslund och Marcus Persson Vesterlund, att de i sällskap med nämndemannen Hans Nilsson Vestergren i Västanbäck gjort ett besök hos båtsmansänkan i Rå och där hittat den försvunne nybyggaren från Ottsjön!

På kyrko- och sochenstämman i juni 1813 meddelas följande:

"..........Kyrkovärden C. Ersson i Vestanbeck tillfrågade upplysningsmannen Nils Adamsson ibidem, om denne ej fått anmälan om oordentligt lif hos båtsmansenkan Cajsa Knapp i Rå i samband med auktion hos Erik Erssons enka sistlidne tredje dag pingst, där bemälda hustru Knapp uppträtt oqvinnligt och störande, hvilket dock tillfrågade Adamsson förnekade någon kännedom om. Stämman beslöt att Adamsson skulle låta tillsäga bemälda enkan Knapp att i fortsättningen iaktaga bättre qvinnlighet till heder för såväl henne som sitt kön. "

Cajsa Knapp fick ett utomäktenskapligt barn 1812 förutom de fyra barn hon tidigare hade. Kyrkostämmans protokoll visar att Cajsa Knapp med jämna mellanrum erhöll två till tre riksdaler samt några skilling ur fattighjälpen. Långt upp på ålderns höst skrivs hon som fattighjon eller ”fattiga pigan” och hennes sociala ställning syns ha varit urusel i kommunen. Hon blev trots sin fattigdom över 91 år och avled vid midsommartiden 1857.


Källa: Avskrifter ur protokoll för kyrko- och sockenstämmor i Ådalsliden 1808-1813. Avskrivet av Paul Lundin.


Personalia:

Chatarina (Cajsa) Helgesdotter var född 8/5 1766 i (Tåsjö) Fjällsjö. Första gången gift med båtsmannen Nils Pärsson Knapp 1772-1798. Andra giftet 1802 med efterträdande båtsman Nils Nilsson Knapp 1780-1808.

Cajsa Knapp avled 26/6 1857; drygt 91 år.

Källor: Ådals-Liden Hfl A1:4 och dödbok C:3.
Paul Lundin.


Caisa Knapps barn:

Greta Lisa 1797-12- första söndagen i advent. Fader Nils Pärsson Knapp.
Stina Sara 1801-12-04 Fader Nils Nilsson Knapp.  Stina Sara dog 1802-01-12 av kikhosta.
Catarina 1803-04-25
Nils 1805 död 6/4 1855 i Hammerdal Strömsund
Sara Stina 1807-07-07 Gift i Långsele.
Johan 1812-11-05 (oäkta).

Familjen bodde till största delen i Västanbäck, Ådals-Liden.

---------------------------------------

Från Olof G. Strömbergs båtsmansbas:

Ådals-Liden:

Knapp, Nils Pärsson
Född 1772 i Västmanland.
Antagen som ordinarie båtsman 1791-02-16, (19 år gammal)..
Död 1798-05-23, (26 år gammal).
Gift med Chatharina Helgesdr f 1766
   

---------------------------------------
   

Knapp, Nils Nilsson
Född 1780.
Antagen som ordinarie båtsman 1799, (19 år gammal)..
Död 1808-12-13, (28 år gammal).
Gift 1802 med Caisa Helgesdr. f 1766.


Inga kommentarer: